Informacje Ogólne

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW) został powołany dnia 19 września 2001r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego (844/159/01).
Placówka funkcjonuje w ramach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
WOTUW realizuje zadania określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 25 czerwca 2012 r w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

Zakres działalności WOTUW:
Głównym celem WOTUW jest zwiększenie dostępności terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców województwa mazowieckiego. W związku z tym WOTUW współpracuje z zakładami lecznictwa odwykowego znajdujących się na terenie Mazowsza, organizuje szkolenia, superwizje zespołów terapeutycznych, wspiera tworzenie nowych programów terapeutycznych. Zajmuje się również zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych dotyczących stanu lecznictwa odwykowego w województwie mazowieckim. Prowadzi stronę internetową dla pracowników lecznictwa odwykowego, oraz poradnię internetową dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Koordynuje proces dofinansowania Studium Terapii Uzależnień dla osób zatrudnionych w placówkach odwykowych na terenie województwa mazowieckiego ze środków PARPA oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Prenumeruje czasopisma specjalistyczne dla placówek odwykowych województwa mazowieckiego.
Ośrodek jest placówką szkoleniową. Organizuje staże dla słuchaczy Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie uczestniczących w programie certyfikowania terapeutów uzależnień, psychiatrów zdobywających drugi stopień specjalizacji oraz studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.
WOTUW współpracuje z:
a)Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
b) Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
c) Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, udział w konferencjach i projektach dotyczących programów zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
d) Samorządami lokalnymi (działania w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych).
e) Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wspierania oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych.
f) Samorządami gminnymi w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
g) z kuratorami Sądów Rejonowych Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich w zakresie informacji o przebiegu leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
h) Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie w zakresie odbywania staży klinicznych w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Placówka lecznicza składa się z trzech struktur:
Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.