Zadania WOTUiW

Podstawowe zadania WOTUiW to:

1. Realizowanie programów psychoterapii dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu całego województwa mazowieckiego
2. Udzielanie konsultacji merytorycznych dla placówek województwa mazowieckiego
3. Koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa mazowieckiego
4. Działalność metodyczno - organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących powszechności uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a także ocena tych danych
5. Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń.