Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

W oddziale całodobowym jednorazowo może odbywać leczenie 70 pacjentów (w tym do 15 kobiet). W oddziale dziennym uruchomionym od 2004 roku może leczyć się do 10 pacjentów.

Warunki lokalowe i wyposażenie

Ośrodek posiada 2-5 łóżkowe sale sypialne dla pacjentów, 10 sal do zajęć psychoterapii grupowej, 8 gabinetów psychoterapii indywidualnej, kuchnię, jadalnię, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski.

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniem:
● Uzależnienia od alkoholu;
● Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych specjalistycznych form leczenia);
● Uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami (nie wymagającymi innych, specjalistycznych form leczenia);
● Uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem schorzeń somatycznych (nie zakłócających procesu leczenia i nie wymagającymi specjalistycznych świadczeń medycznych).

Podstawowy program terapii uzależnienia realizowany w Ośrodku

Program trwa 8 tygodni podzielony na 4 dwutygodniowe etapy.

Podczas pobytu pacjenci realizują następujące cele:
● dokonują autodiagnozy swojego uzależnienia;
● rozpoznają straty wynikające z picia w różnych sferach swojego życia;
● zdobywają wiedzę na temat uzależnienia i jego mechanizmów;
● zdobywają umiejętności rozpoznawanie u siebie głodu alkoholowego i uczą się radzić sobie z nim;
● rozpoznają i wzmacniają swoją motywację do trzeźwego życia;
● uczą się rozpoznawać i wyrażać uczucia, które przeżywają;
● uczą się umiejętności radzenia sobie ze stresem;
● rozpoczynają naukę umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia np. odmawiania picia, planowania;
● uczą się rozpoznawania własnych zasobów i barier w dalszym trzeźwieniu
● poznają istotę programu samopomocowego Anonimowych Alkoholików i uczą się z niego korzystać;
● opracowują swój dalszy plan terapii po zakończeniu leczenia w oddziale;

Powyższe cele pacjenci realizują poprzez udział w następujących zajęciach:;
● grupa zadaniowej;
● społeczność terapeutyczna;
● psychoedukacja (wykłady, filmy, literatura);
● treningi umiejętności.
● zajęcia relaksacyjne.

Każdy pacjent od chwili przyjęcia do Ośrodka ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, którego zadaniem jest wykonanie diagnozy nozologicznej i problemowej, ułożenie na tej podstawie Osobistego Programu Terapii, monitorowanie i ocena postępu pacjenta w czasie leczenia pod kątem osiągania celów uniwersalnych i indywidualnych, oraz przeprowadzanie interwencji kryzysowych.
Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych sześć dni w tygodniu od godziny 6.30 (zajęcia kondycyjne) do godz. 20.30 (grupa podsumowania dnia).
Każdego dnia przez ok. 5 godzin pracują w grupach terapeutycznych. Dwa razy w tygodniu mają możliwość wzięcia udziału w mitingach Anonimowych Alkoholików (wtorek - miting spikerski, czwartek -miting zamknięty). Raz w tygodniu odbywają się zebrania społeczności Ośrodka. Kobiety dodatkowo raz w tygodniu spotykają się w grupie kobiecej przepracowując problemy i zaburzenia związane ze specyfiką uzależnienia kobiet.

Przy przyjęciu pacjenci są badani przez lekarza psychiatrę. Inne świadczenia medyczne - badania i konsultacje lekarskie wynikają z bieżących potrzeb stanu zdrowia pacjentów.

Uwaga! Ośrodek nie świadczy pomocy medycznej w przypadku schorzeń przewlekłych, nie wymagających szybkiej interwencji medycznej.
Terapia jest bezpłatna.
Po ukończeniu programu podstawowego pacjenci maja możliwość kontynuowania leczenia w poradni WOTUW.

Oferta dla rodzin leczących się pacjentów.

W Ośrodku dwa razy w miesiącu (w niedziele) odbywają się spotkania konsultacyjno-edukacyjne z rodzinami leczących się pacjentów. Są one prowadzone przez terapeutów. Ich celem jest przekazanie rodzinom wiedzy na temat tego czym jest uzależnienie, na czym polega leczenie odwykowe i zdrowienie w chorobie alkoholowej, z jakimi problemami borykają się rodziny alkoholików, co to jest współuzależnienie oraz na czym polega zjawisko przemocy w rodzinie. W czwartki w godz. 18.00-20.00 odbywa się grupa dla osób współuzależnionych, po uprzedniej rozmowie indywidualnej kwalifikującej do grupy. Zachęcamy rodziny do szukania pomocy w grupach samopomocowych oraz terapeutycznych w placówkach odwykowych w miejscu swojego zamieszkania.

Oferta dla absolwentów Ośrodka
Po zakończeniu programu podstawowego absolwenci podpisują kontrakt na 12-miesięczną pracę w Ośrodku w ramach opieki poszpitalnej. W skład oferty wchodzi:
● trzymiesięczna grupa zapobiegania nawrotom choroby -poniedziałki godz. 17.00-20.00,
● grupa dalszego zdrowienia – wtorki godz. 17.00-20.00
● grupa ucząca radzenia sobie z emocjami – wtorki godz. 17.00 -20.00
● comiesięczne zjazdy absolwentów, organizowane w każdą ostatnią sobotę miesiąca na których absolwenci rozliczają się ze swojego planu zdrowienia, oraz uczestniczą w zajęciach uczących ich umiejętności rozwiązywania na trzeźwo własnych problemów
● indywidualne sesje terapeutyczne : poniedziałki i czwartki w godz. 15.30-19.30.
● Warsztat rozwoju osobistego - ostatnia niedziela w godz. 10.00-17.00