Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Załącznik do regulaminu porządkowego COTUA

ZASADY FUNKCJONOWANIA PACJENTA DZIENNEGO ODDZIAŁU TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie

• Cykl terapeutyczny w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu trwa 8 tygodni.

• Pacjenci do oddziału przyjmowani są na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego, przyjęcia osób rozpoczynających terapię odbywają się w czwartki o godz.8.00.

• Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Po zakończeniu grup terapeutycznych pacjent wraca do domu.

• Następnego dnia pacjent przychodzi na 8.00 i uczestniczy we wszystkich zajęciach zgodnie z harmonogramem, poczynając od medytacji.

• Przed rozpoczęciem zajęć pacjenci oddają do depozytu telefony komórkowe, odbierają je po zakończeniu zajęć.

• Pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem.

• Z obecności na zajęciach realizowanych w oddziale może zwolnić tylko lekarz.

• W czasie realizacji programu terapeutycznego pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość.

• Codziennie rano pacjent oddziału dziennego sprawdzany jest alkomatem, w miarę potrzeb również testami na obecność w organizmie innych substancji psychoaktywnych zgodnie z procedurą nr P-OP/19.2/2015 z dnia 13 marca 2015 r. Odmowa poddaniu się badaniu alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych jest jednoznaczna z wypisaniem z oddziału.

• W czasie pobytu w oddziale dziennym pacjenta obowiązuje Regulamin Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, z którym zapoznaje się pierwszego dnia. Zgoda na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem przyjęcia do ośrodka.

• W trakcie pobytu w oddziale dziennym pacjent może przyjmować leki zlecone przez lekarza oddziału. O innych zleconych lekach zobowiązany jest poinformować lekarza.

• Złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisem z oddziału dziennego.

• Za okres leczenia w oddziale dziennym pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie.

• W czasie objętych harmonogramem zajęć pacjenci oddziału dziennego nie opuszczają terenu ośrodka bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z personelem medycznym.

• Dla pacjentów oddziału dziennego dostępne jest pomieszczenie socjalne, w którym mogą przechowywać swoje rzeczy osobiste. Pacjenci oddziału dziennego nie korzystają z pomieszczeń pacjentów oddziału całodobowego (kuchenka, WC, sale sypialne).

• Obiad pacjentów oddziału dziennego odbywa się w godz. 13.00-13.30 w stołówce. Obiad jest jedynym posiłkiem gwarantowanym przez Centrum dla pacjentów oddziału dziennego.

• Pacjent oddziału dziennego zobowiązany jest w trakcie programu podstawowego uczestniczyć w 8 mitingach w WOTUW lub zewnętrznych. Z zadania rozlicza się z terapeutą.