Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia odbywają się kwalifikacje do leczenia do oddziału całodobowego i oddziału dziennego w:
• poniedziałki,
• wtorki, w godz. 8.30 - 11.30
• piątki
Osoba zgłaszająca się na kwalifikacje do ośrodka powinna:

• posiadać dowód osobisty lub inny dokument zawierający nr PESEL;
• nie być pod wpływem alkoholu ani innych środków psychoaktywnych.
Do leczenia w WOTUW w trybie całodobowym lub dziennym kwalifikują specjaliści psychoterapii uzależnień, oraz lekarz psychiatra w poradni terapii uzależnienia od alkoholu WOTUW.
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: diagnozę zespołu uzależnienia, diagnozę medyczną, informację o leczeniu, ustalenie terminu przyjęcia do oddziału, oraz stworzenie planu trzeźwienia na czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii (mitingi AA, grupa przedwstępna w Ośrodku, opieka poradni odwykowej).
Osoby nieubezpieczone na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi mogą uzyskać bezpłatne świadczenia w zakresie terapii uzależnienia.

Oferta terapeutyczna Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:

Poniedziałek
• Kwalifikacje do leczenia odwykowego – godz. 8.30 -11.30
• Konsultacje lekarza psychiatry – godz. 8.30 -11.30
• Indywidualne konsultacje terapeutyczne - 15.00 – 19.30
• Grupa zapobiegania nawrotom choroby -godz. 17.00 – 20.00

Grupa poświęcona nauce zapobiegania nawrotom choroby, rozpoznawania sytuacji nawrotowych i nauce umiejętności przydatnych do zatrzymania rozwijającego się nawrotu
Terapeuta prowadzący: mgr Laura Owczarska – specjalista psychoterapii uzależnień

• Grupa pracy nad mechanizmami uzależnienia w programie pogłębionym – godz.17.30 – 19.30
Grupa pracy nad mechanizmami uzależnienia jest programem rehabilitacji. Program skoncentrowany jest przede wszystkim na uzdrawianiu sfery emocjonalnej, intelektualnej, osobowościowej i treningu umiejętności społecznych.
Terapeuta prowadzący: mgr Monika Przygoda – specjalista psychoterapii uzależnień

Wtorek
• Kwalifikacje do leczenia odwykowego – godz. 8.30 -11.30
• Konsultacje lekarza psychiatry – godz. 8.30 -11.30
• Grupa dalszego zdrowienia – godz.17.00 -20.00
Grupa kierowana do absolwentów programu podstawowego (głównie naszego Ośrodka, ale także programów równoważnych) osób utrzymujących trwale abstynencję i po ukończeniu grupy pracy nad mechanizmami choroby. Staż trzeźwienia przed wstąpieniem do grupy nie krótszy niż 12 miesięcy. W grupie wskazany jest systematyczny udział, ale dopuszczalne są nieobecności po uprzednim powiadomieniu terapeuty prowadzącego grupę. Grupa nastawiona jest na pomoc osobom uzależnionym w rozwiązywaniu problemów pojawiających się po odstawieniu alkoholu Zakres tematyczny określony jest zapotrzebowaniem uczestników grupy.

Terapeuta prowadzący: mgr Aleksandra Papaj – psycholog, w programie certyfikacji w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.

Środa
Poradnia nieczynna

Czwartek
• Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych – godz.18.00 – 20.00
Grupa przeznaczona dla osób pozostających w związkach z osobami uzależnionymi. Celem grupy jest: zdobycie wiedzy na temat choroby alkoholowej i jej mechanizmów, współuzależnienia, rodziny alkoholowej; diagnoza własnej sytuacji rodzinnej; nabycie umiejętności rozmawiania z alkoholikiem o jego piciu; konstruktywne radzenie sobie z przemocą; radzenie sobie z przykrymi emocjami; umożliwienie poznania własnych zasobów i możliwości, oraz sposobów wychodzenia ze współuzależnienia; poprawa jakości życia.

Terapeuta prowadzący: mgr Lilianna Bielecka - specjalista psychoterapii uzależnień

Piątek
• Kwalifikacje do leczenia odwykowego – godz. 8.30 -11.30
• Konsultacje lekarza psychiatry – godz. 8.30 -11.30