Zasady dofinansowania superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych

Zasady dofinansowania superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zwany dalej WOTUW dysponuje środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych.
1. O dofinansowanie superwizji klinicznej mogą ubiegać się jedynie placówki leczenia uzależnienia od alkoholu z województwa mazowieckiego znajdujące się na liście placówek leczenia uzależnienia od alkoholu WOTUW.

2. Dofinansowane mogą być wyłącznie superwizje prowadzone przez osoby uprawnione do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Zgłoszenie dofinansowania kosztów superwizji będzie przyjmowane na wniosku zgłoszeniowym o dofinansowanie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego.

4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletnie wypełnione i podpisane.

5. Wnioski należy składać do dnia 15 lutego każdego roku.

6. Dofinansowane będą tylko superwizje odbywające się w bieżącym roku.

7. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz ilości placówek ubiegających się o dofinansowanie superwizji.

8. Informacje o przyznanych dotacjach zostaną ujawnione poprzez wskazanie placówki leczenia uzależnienia od alkoholu na stronie internetowej WOTUW, a ubiegająca się o dotację placówka zostanie poinformowana pisemnie o wysokości uzyskanej dotacji.

9. Przyznane środki finansowe na dofinansowanie superwizji będą bezpośrednio rozliczane ze wskazanym superwizorem na podstawie zawartej umowy.

Osoby koordynujące proces dofinansowania z WOTUW:
Kierownik WOTUW w Pruszkowie – Bernarda Kejres
Z-ca Kierownika WOTUW w Pruszkowie – Maria Panasewicz
tel. 022-758 68 09
* w załączeniu wzór wniosku o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

ZałącznikWielkość
wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_superwizji_klinicznej_2019_rok.doc20 KB