Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW) został powołany dnia 19 września 2001r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego (844/159/01).
Placówka funkcjonuje w ramach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
WOTUW realizuje zadania określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2018 r w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

Zakres działalności WOTUW:
Głównym celem WOTUW jest zwiększenie dostępności terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców województwa mazowieckiego. W związku z tym WOTUW współpracuje z zakładami lecznictwa odwykowego znajdujących się na terenie Mazowsza, organizuje szkolenia, superwizje zespołów terapeutycznych, wspiera tworzenie nowych programów terapeutycznych. Zajmuje się również zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych dotyczących stanu lecznictwa odwykowego w województwie mazowieckim. Prowadzi stronę internetową dla pracowników lecznictwa odwykowego, oraz poradnię internetową dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Koordynuje proces dofinansowania Studium Terapii Uzależnień dla osób zatrudnionych w placówkach odwykowych na terenie województwa mazowieckiego ze środków PARPA oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Ośrodek jest placówką stażową dla psychiatrów zdobywających drugi stopień specjalizacji oraz psychologów w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej.

WOTUW współpracuje z:

 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Pełnomocnikiem Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, udział w konferencjach i projektach dotyczących programów zdrowotnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
 • Samorządami lokalnymi (działania w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych).
 • Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wspierania oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych.
 • Samorządami gminnymi w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
 • z kuratorami Sądów Rejonowych Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich w zakresie informacji o przebiegu leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
 • Szpitalem Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie w zakresie odbywania staży klinicznych w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej.

Placówka lecznicza składa się z trzech struktur:

 • Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
 • Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
 • Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.