Zasady dofinansowania superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych

Zasady dofinansowania superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zwany dalej WOTUW dysponuje środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych.

  1. O dofinansowanie superwizji klinicznej mogą ubiegać się jedynie placówki leczenia uzależnienia od alkoholu z województwa mazowieckiego znajdujące się na liście placówek leczenia uzależnienia od alkoholu WOTUW.
  2. Dofinansowane mogą być wyłącznie superwizje prowadzone przez osoby uprawnione do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Zgłoszenie dofinansowania kosztów superwizji będzie przyjmowane na wniosku zgłoszeniowym o dofinansowanie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego.
  4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletnie wypełnione i podpisane.
  5. Wnioski należy składać do dnia 15 lutego każdego roku.
  6. Dofinansowane będą tylko superwizje odbywające się w bieżącym roku.
  7. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz ilości placówek ubiegających się o dofinansowanie superwizji.
  8. Informacje o przyznanych dotacjach zostaną ujawnione poprzez wskazanie placówki leczenia uzależnienia od alkoholu na stronie internetowej WOTUW, a ubiegająca się o dotację placówka zostanie poinformowana pisemnie o wysokości uzyskanej dotacji.
  9. Przyznane środki finansowe na dofinansowanie superwizji będą bezpośrednio rozliczane ze wskazanym superwizorem na podstawie zawartej umowy.

Osoby koordynujące proces dofinansowania z WOTUW:
Kierownik WOTUW w Pruszkowie – Bernarda Kejres
Z-ca Kierownika WOTUW w Pruszkowie – Maria Panasewicz
tel. 022-758 68 09

Pobierz wniosek o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

Zasady dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień umożliwiające uzyskanie certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień

I. Dofinansowanie do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin dotyczy wyłącznie szkoleń realizowanych przez ośrodki akredytowane przez PARPA lub rekomendowane przez KBPN.

II. WOTUW w Pruszkowie, koordynuje proces dofinansowania do szkoleń:
1. WOTUW, jako jednostka wojewódzka, dysponuje i dofinansowuje szkolenia ze środków
Urzędu Marszałkowskiego.
2. WOTUW rekrutuje kandydatów do pozyskania środków z funduszy PARPA
(szczegółowe informacje na stronie internetowej www.parpa.pl)

III. Kandydat ubiegający się o dofinansowanie ma możliwość wyboru źródła dotacji (PARPA bądź Urząd Marszałkowski) i składa odpowiedni wniosek o przyznanie dotacji do WOTUW: wniosek o przyznanie dofinansowania z funduszy PARPA (wraz z niezbędnymi dokumentami) lub wniosek o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego (wraz z niezbędnymi dokumentami).

IV. Prawo do ubiegania się o dofinansowanie szkolenia posiadają :
1. pracownicy udzielający świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu zatrudnieni w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu województwa mazowieckiego (znajdujących się na liście placówek leczenia uzależnienia od alkoholu WOTUW) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy cywilno – prawnej, umowy wolontariatu, lub samozatrudnienia z tym zastrzeżeniem, że wymiar zatrudnienia/zlecenia powinien stanowić co najmniej równoważnik ½ etatu (minimum 18 godzin tygodniowo).

V. Każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest zobowiązana dostarczyć (osobiście bądź listownie) do siedziby WOTUW:
1. wypełniony wniosek, do WOTUW o dofinansowanie ze środków funduszy Urzędu Marszałkowskiego udziału w szkoleniu podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia – wzór wnioseku w załączeniu,
2. zaświadczenie o zakwalifikowaniu do szkolenia wydane przez organy szkolące wraz z terminami sesji na dany rok w którym kandydat ubiega się o dofinansowanie.
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, zawierające komplet w/w dokumentów.

VI. Dofinansowane mogą być tylko sesje odbywające się w bieżącym roku.

VII. Wnioski o dofinansowanie na dany rok szkolenia należy składać do dnia 15 lutego każdego roku.

VIII. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel oraz ilości sesji w danym roku.

VIV. Przyznane dotacje zostaną ujawnione poprzez wskazanie macierzystego Ośrodka kandydata na stronie internetowej WOTUW, a ubiegający się o dotację zostanie poinformowany pisemnie o wysokości uzyskanej dotacji. Informacje o dotacji zostaną przekazane do wiadomości w pierwszych 4 m-cach roku kalendarzowego.

Osoba koordynująca proces dofinansowania z WOTUW:
Z-ca Kierownika – Maria Panasewicz, Tel. 22 758-68-09
* w załączeniu wzór wniosku o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

Pobierz wzór wniosku o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego