Zasady dofinansowania superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych

Zasady dofinansowania superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zwany dalej WOTUW dysponuje środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych.

  1. O dofinansowanie superwizji klinicznej mogą ubiegać się jedynie placówki leczenia uzależnienia od alkoholu z województwa mazowieckiego które posiadają umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia (znajdujących się na liście placówek leczenia uzależnienia od alkoholu WOTUW).
  2. Dofinansowane mogą być wyłącznie superwizje prowadzone przez osoby uprawnione do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień rekomendowane przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
  3. Zgłoszenie dofinansowania kosztów superwizji będzie przyjmowane na wniosku zgłoszeniowym o dofinansowanie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego.
  4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletnie wypełnione i podpisane.
  5. Wnioski należy składać do dnia 15 lutego każdego roku.
  6. Dofinansowane będą tylko superwizje odbywające się w bieżącym roku.
  7. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz ilości placówek ubiegających się o dofinansowanie superwizji.
  8. Placówka leczenia uzależnienia od alkoholu ubiegająca się o dotację zostanie poinformowana pisemnie o wysokości uzyskanej dotacji.
  9. Przyznane środki finansowe na dofinansowanie superwizji będą bezpośrednio rozliczane ze wskazanym superwizorem na podstawie zawartej umowy.

Osoby koordynujące proces dofinansowania z WOTUW:
Kierownik WOTUW w Pruszkowie – Bernarda Kejres
Z-ca Kierownika WOTUW w Pruszkowie – Maria Panasewicz
tel. 022-758 68 09

Pobierz wniosek o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych