Zasady dofinansowania superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych

Zasady dofinansowania superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zwany dalej WOTUW dysponuje środkami przekazanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie superwizji klinicznej zespołów terapeutycznych.

  1. O dofinansowanie superwizji klinicznej mogą ubiegać się jedynie placówki leczenia uzależnienia od alkoholu z województwa mazowieckiego znajdujące się na liście placówek leczenia uzależnienia od alkoholu WOTUW.
  2. Dofinansowane mogą być wyłącznie superwizje prowadzone przez osoby uprawnione do prowadzenia superwizji klinicznej w zakresie psychoterapii uzależnień rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Zgłoszenie dofinansowania kosztów superwizji będzie przyjmowane na wniosku zgłoszeniowym o dofinansowanie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego.
  4. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kompletnie wypełnione i podpisane.
  5. Wnioski należy składać do dnia 15 lutego każdego roku.
  6. Dofinansowane będą tylko superwizje odbywające się w bieżącym roku.
  7. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz ilości placówek ubiegających się o dofinansowanie superwizji.
  8. Informacje o przyznanych dotacjach zostaną ujawnione poprzez wskazanie placówki leczenia uzależnienia od alkoholu na stronie internetowej WOTUW, a ubiegająca się o dotację placówka zostanie poinformowana pisemnie o wysokości uzyskanej dotacji.
  9. Przyznane środki finansowe na dofinansowanie superwizji będą bezpośrednio rozliczane ze wskazanym superwizorem na podstawie zawartej umowy.

Osoby koordynujące proces dofinansowania z WOTUW:
Kierownik WOTUW w Pruszkowie – Bernarda Kejres
Z-ca Kierownika WOTUW w Pruszkowie – Maria Panasewicz
tel. 022-758 68 09

Pobierz wniosek o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zasady dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień umożliwiające uzyskanie certyfikatu Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień

I. Dofinansowanie do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w dziedzinie uzależnień umożliwiające uzyskanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień dotyczy wyłącznie szkoleń które posiadają rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnień.

II. WOTUW w Pruszkowie , jako jednostka wojewódzka, dysponuje i dofinansowuje szkolenia ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

III. Kandydat ubiegający się o dofinansowanie szkolenia składa odpowiedni wniosek o przyznanie dotacji do WOTUW z funduszy Urzędu Marszałkowskiego (wraz z niezbędnymi dokumentami).

IV. Prawo do ubiegania się o dofinansowanie szkolenia posiadają: pracownicy udzielający świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu zatrudnieni w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu województwa mazowieckiego które posiadają umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia (znajdujących się na liście placówek leczenia uzależnienia od alkoholu WOTUW) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy cywilno – prawnej, umowy wolontariatu, lub samozatrudnienia z tym zastrzeżeniem, że wymiar zatrudnienia/zlecenia powinien stanowić co najmniej równoważnik ½ etatu (minimum 18 godzin tygodniowo).

V. Każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest zobowiązana dostarczyć (osobiście bądź listownie) do siedziby WOTUW:

1. wypełniony wniosek, do WOTUW o dofinansowanie ze środków funduszy Urzędu Marszałkowskiego udziału w szkoleniu w dziedzinie uzależnień – wzór wniosek w załączeniu,
2. zaświadczenie o zakwalifikowaniu do szkolenia, wydane przez organy szkolące wraz z terminami sesji na dany rok, w którym kandydat ubiega się o dofinansowanie.
3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, zawierające komplet w/w dokumentów

VI. Dofinansowane mogą być tylko sesje odbywające się w bieżącym roku.

VII. Wnioski o dofinansowanie na dany rok szkolenia należy składać do dnia 15 lutego każdego roku.

VIII. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel oraz ilości sesji w danym roku.

IX. Informacje o przyznanej wysokości dotacji zostaną przekazane do wiadomości na wskazany we wniosku adres mailowy ubiegającego się o dotację w pierwszych 4 m-cach roku kalendarzowego.

Osoba koordynująca proces dofinansowania z WOTUW:
Z-ca Kierownika – Maria Panasewicz tel 22 758 68 09, e- mail: maria.panasewicz@mscz.pl

* w załączeniu wzór wniosku o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

Pobierz wzór wniosku o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych