Podstawowe zadania WOTUiW to:

1

Realizowanie programów psychoterapii dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu całego województwa mazowieckiego

2

Udzielanie konsultacji merytorycznych dla placówek województwa mazowieckiego

3

Koordynacja pracy zakładów lecznictwa odwykowego na terenie województwa mazowieckiego

4

Działalność metodyczno - organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących powszechności uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz lecznictwa odwykowego na terenie województwa, a także ocena tych danych

5

Inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym oraz osób współdziałających z zakładami lecznictwa odwykowego w realizacji zadań programowych, w tym organizowanie staży i szkoleń.