tel. 22 739 13 41

W oddziale całodobowym jednorazowo może odbywać leczenie 70 pacjentów (w tym do 15 kobiet). W oddziale dziennym może leczyć się do 10 pacjentów.

Warunki lokalowe i wyposażenie
Ośrodek posiada 2-5 łóżkowe sale sypialne dla pacjentów, 10 sal do zajęć psychoterapii grupowej, 8 gabinetów psychoterapii indywidualnej, kuchnię, jadalnię, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski.

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniem:

 • Uzależnienia od alkoholu;
 • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych specjalistycznych form leczenia);
 • Uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami (nie wymagającymi innych, specjalistycznych form leczenia);
 • Uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem schorzeń somatycznych (nie zakłócających procesu leczenia i nie wymagającymi specjalistycznych świadczeń medycznych).

Podstawowy program terapii uzależnienia realizowany w Ośrodku
Program trwa 8 tygodni podzielony na 4 dwutygodniowe etapy.
Podczas pobytu pacjenci realizują następujące cele:

 • dokonują autodiagnozy swojego uzależnienia;
 • rozpoznają straty wynikające z picia w różnych sferach swojego życia;
 • zdobywają wiedzę na temat uzależnienia i jego mechanizmów;
 • zdobywają umiejętności rozpoznawanie u siebie głodu alkoholowego i uczą się radzić sobie z nim;
 • rozpoznają i wzmacniają swoją motywację do trzeźwego życia;
 • uczą się rozpoznawać i wyrażać uczucia, które przeżywają;
 • uczą się umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • rozpoczynają naukę umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia np. odmawiania picia, planowania;
 • uczą się rozpoznawania własnych zasobów i barier w dalszym trzeźwieniu
 • poznają istotę programu samopomocowego Anonimowych Alkoholików i uczą się z niego korzystać;
 • opracowują swój dalszy plan terapii po zakończeniu leczenia w oddziale;

Powyższe cele pacjenci realizują poprzez udział w następujących zajęciach:

 • grupa zadaniowej;
 • społeczność terapeutyczna;
 • psychoedukacja (wykłady, filmy, literatura);
 • treningi umiejętności.
 • zajęcia relaksacyjne.

Każdy pacjent od chwili przyjęcia do Ośrodka ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, którego zadaniem jest wykonanie diagnozy nozologicznej i problemowej, ułożenie na tej podstawie Osobistego Programu Terapii, monitorowanie i ocena postępu pacjenta w czasie leczenia pod kątem osiągania celów uniwersalnych i indywidualnych, oraz przeprowadzanie interwencji kryzysowych.
Każdego dnia przez ok. 5 godzin pracują w grupach terapeutycznych. Dwa razy w tygodniu mają możliwość wzięcia udziału w mitingach Anonimowych Alkoholików (wtorek – miting spikerski, czwartek -miting zamknięty). Raz w tygodniu odbywają się zebrania społeczności Ośrodka. Kobiety dodatkowo raz w tygodniu spotykają się w grupie kobiecej przepracowując problemy i zaburzenia związane ze specyfiką uzależnienia kobiet.

Przy przyjęciu pacjenci są badani przez lekarza psychiatrę. Inne świadczenia medyczne – badania i konsultacje lekarskie wynikają z bieżących potrzeb stanu zdrowia pacjentów.

Uwaga! Ośrodek nie świadczy pomocy medycznej w przypadku schorzeń przewlekłych, nie wymagających szybkiej interwencji medycznej.
Terapia jest bezpłatna.
Po ukończeniu programu podstawowego pacjenci maja możliwość kontynuowania leczenia w poradni WOTUW.

Oferta dla rodzin leczących się pacjentów.
W Ośrodku dwa razy w miesiącu (w niedziele) odbywają się spotkania konsultacyjno-edukacyjne z rodzinami leczących się pacjentów. Ich celem jest przekazanie rodzinom wiedzy na temat tego czym jest uzależnienie, na czym polega leczenie odwykowe i zdrowienie w chorobie alkoholowej, z jakimi problemami borykają się rodziny alkoholików, co to jest współuzależnienie oraz na czym polega zjawisko przemocy w rodzinie. W Poradni mieszczącej się przy oddziale odbywa się raz w tygodniu grupa dla osób współuzależnionych. Zachęcamy rodziny do szukania pomocy w grupach samopomocowych oraz terapeutycznych w placówkach odwykowych w miejscu swojego zamieszkania.

Oferta dla absolwentów Ośrodka
Po zakończeniu programu podstawowego absolwenci mają możliwość podpisania kontraktu na 12-miesięczną pracę w Ośrodku w ramach opieki poszpitalnej. W skład oferty wchodzi udział w grupach terapeutycznych oraz indywidualne sesje terapeutyczne.