Informacja dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:
Tryb powoływania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (DZ. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.).

Kandydatów do pełnienia funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz z wymaganą dokumentacją zgłasza:

  • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień,
  • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Wykaz dokumentów dla kandydatów na biegłych sądowych (psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu:

  • Prośba do kierownika WOTUW o udzielenie rekomendacji na powołania lub przedłużenie kadencji biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ze wskazaniem Sądu Okręgowego w którym planowane jest pełnienie funkcji biegłego.
  • Kwestionariusz osobowy lub c.v. zawierające adres korespondencyjny, numery telefonów i przebieg zatrudnienia, z zaznaczeniem doświadczenia pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i pijącymi szkodliwie. Wymagane minimum 5-letnie doświadczenie pracy z pacjentami uzależnionymi od alkoholu i pijącymi szkodliwie.
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Kopia certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.
  • W przypadku pozostawania w stosunku pracy opinia z miejsca pracy.
  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wiadomości praktycznych i teoretycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu.
  • Oświadczenia kandydata na biegłego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z procesem oceny i rekomendacji do sądu (zgodnie z polityką ochrony danych obwiązującą w MSCZ). (załączniku)

Komplet dokumentów (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy złożyć na adres:
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków.

POBIERZ OŚWIADCZENIE RODO