Załącznik do regulaminu porządkowego COTUA

ZASADY FUNKCJONOWANIA  PACJENTA DZIENNEGO ODDZIAŁU
TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie

 

 • Cykl terapeutyczny w Dziennym  Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu  trwa 8 tygodni.
 • Pacjenci do oddziału przyjmowani są na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego, przyjęcia osób rozpoczynających terapię odbywają się w poniedziałki o godz.8.00.
 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-14.00, pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach zgodnie z harmonogramem.
 • Pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem.
 • Z obecności na zajęciach realizowanych w oddziale może zwolnić terapeuta i lekarz.
 • W czasie realizacji programu terapeutycznego pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość.
 • Codziennie rano pacjent oddziału dziennego sprawdzany jest alkomatem, w miarę potrzeb również testami na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie zgodnie z obowiązującą procedurą. Odmowa poddaniu się badaniu alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych jest jednoznaczna z wypisaniem z oddziału.
 • W czasie pobytu w oddziale dziennym pacjenta obowiązuje Regulamin Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, z którym zapoznaje się pierwszego dnia. Zgoda na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem przyjęcia do ośrodka.
 • W trakcie pobytu w oddziale dziennym pacjent może przyjmować leki zlecone przez lekarza. O innych zleconych lekach zobowiązany jest poinformować lekarza.
 • Złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisem z oddziału dziennego.
 • Za okres leczenia w oddziale dziennym pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie.
 • W czasie objętych harmonogramem zajęć pacjenci oddziału dziennego nie opuszczają terenu ośrodka bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z personelem.
 • W trakcie pobytu pacjenci oddziału dziennego otrzymują jeden posiłek regeneracyjny  gwarantowany przez Centrum.