Załącznik do regulaminu porządkowego COTUA

ZASADY FUNKCJONOWANIA PACJENTA DZIENNEGO ODDZIAŁU TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie

 • Cykl terapeutyczny w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu trwa 8 tygodni.
 • Pacjenci do oddziału przyjmowani są na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego, przyjęcia osób rozpoczynających terapię odbywają się w czwartki o godz.8.00.
 • Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Po zakończeniu grup terapeutycznych pacjent wraca do domu.
 • Następnego dnia pacjent przychodzi na 8.00 i uczestniczy we wszystkich zajęciach zgodnie z harmonogramem, poczynając od medytacji.
 • Przed rozpoczęciem zajęć pacjenci oddają do depozytu telefony komórkowe, odbierają je po zakończeniu zajęć.
 • Pacjent uczestniczy we wszystkich zajęciach terapeutycznych zgodnie z harmonogramem.
 • Z obecności na zajęciach realizowanych w oddziale może zwolnić tylko lekarz.
 • W czasie realizacji programu terapeutycznego pacjent zobowiązany jest do zachowania abstynencji od wszystkich środków zmieniających świadomość.
 • Codziennie rano pacjent oddziału dziennego sprawdzany jest alkomatem, w miarę potrzeb również testami na obecność w organizmie innych substancji psychoaktywnych zgodnie z procedurą nr P-OP/19.2/2015 z dnia 13 marca 2015 r. Odmowa poddaniu się badaniu alkomatem lub testami na obecność środków psychoaktywnych jest jednoznaczna z wypisaniem z oddziału.
 • W czasie pobytu w oddziale dziennym pacjenta obowiązuje Regulamin Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, z którym zapoznaje się pierwszego dnia. Zgoda na przestrzeganie regulaminu jest warunkiem przyjęcia do ośrodka.
 • W trakcie pobytu w oddziale dziennym pacjent może przyjmować leki zlecone przez lekarza oddziału. O innych zleconych lekach zobowiązany jest poinformować lekarza.
 • Złamanie abstynencji oraz nieusprawiedliwiona nieobecność pacjenta na zajęciach jest jednoznaczna z wypisem z oddziału dziennego.
 • Za okres leczenia w oddziale dziennym pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie.
 • W czasie objętych harmonogramem zajęć pacjenci oddziału dziennego nie opuszczają terenu ośrodka bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z personelem medycznym.
 • Dla pacjentów oddziału dziennego dostępne jest pomieszczenie socjalne, w którym mogą przechowywać swoje rzeczy osobiste. Pacjenci oddziału dziennego nie korzystają z pomieszczeń pacjentów oddziału całodobowego (kuchenka, WC, sale sypialne).
 • Obiad pacjentów oddziału dziennego odbywa się w godz. 13.00-13.30 w stołówce. Obiad jest jedynym posiłkiem gwarantowanym przez Centrum dla pacjentów oddziału dziennego.
 • Pacjent oddziału dziennego zobowiązany jest w trakcie programu podstawowego uczestniczyć w 8 mitingach w WOTUW lub zewnętrznych. Z zadania rozlicza się z terapeutą.