Wokół terapii uzależnienia powstało wiele mitów. W związku z tym osoby, które utraciły kontrolę nad piciem alkoholu często obawiają się podjęcia terapii bo nie wiedzą co ich czeka. Próbują korzystać z różnych innych sposobów poradzenia sobie z nałogiem i niestety bardzo późno zgłaszają się do specjalistycznych placówek leczenia.

Leczenie uzależnienia od alkoholu w WOTUW w Pruszkowie składa się z następujących faz.

 1. Leczenie na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Przeznaczone jest dla osób, które nie radzą sobie z utrzymaniem abstynencji przed podjęciem terapii uzależnienia. Leczenie na OLAZA, czyli popularnie zwany „detoks” trwa około 10 dni i ma na celu pomóc pacjentowi bezpiecznie przejść przez okres odstawienia alkoholu. Przy rozwinięty uzależnieniu  oraz po długotrwałym ciągu picia powikłania nagłego odstawienia alkoholu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia dlatego na OLAZA pacjent znajduje się pod opieką lekarską i przyjmuje środki farmakologiczne w celu złagodzenia objawów odstawiennych. W tym czasie spotyka się również ze specjalistą terapii uzależnień, który rekomenduje mu podjęcie terapii.

 • Podstawowy Program Terapii Uzależnień

Nasz ośrodek oferuje możliwości podjęcia terapii podstawowej: na oddziale stacjonarnym lub dziennym. W jednym i drugim przypadku program trwa 8 tygodni.

Warunki pobytu

Na oddziale stacjonarnym, popularnie zwany „zamkniętym” pacjent przebywa przez cały okres leczenia w ośrodku. Nie jest to oddział szpitalny więc pacjenci nie leżą w łóżkach, chodzą ubrani we własne ubrania i mają możliwość wychodzenia z budynku ośrodka w określone miejsca w określonym czasie. Otrzymują minimum trzy posiłki dziennie. Podczas całego pobytu są objęci opieką lekarską i pielęgniarską. Terapia na oddziale dziennym prowadzona jest codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

Na obu oddziałach wymagana jest całkowita abstynencja.

Terapia

Leczenie uzależnienia polega na pracy terapeutycznej, głównie grupowej oraz kontakcie indywidualnym z terapeutą. Zajęcia odbywają się dwa razy dziennie poza sobotą i niedzielą, choć na te dni również mogą zostać zaplanowane dodatkowe warsztaty.

W ramach programu podstawowego:

 • zdobywają szeroką wiedzę na temat uzależnienia oraz terapii,
 • pracują nad rozpoznaniem i akceptacją własnego uzależnienia,
 • uczą się radzić sobie z głodem alkoholowym,
 • zdobywają podstawową wiedzę na temat nawrotów,
 • rozpoczynają naukę rozpoznawania i konstruktywnego wyrażania swoich emocji,
 • odnajdują i wzmacniają motywację do prowadzenia trzeźwego życia,
 • biorą odpowiedzialność za własną terapię,
 • przygotowują indywidualny plan dalszej terapii, również w oparciu o ofertę ponad podstawową dostępną w WOTUW.

Przez pierwsze dwa tygodnie terapia obejmuje zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w formie prelekcji i warsztatów. Pacjenci zapoznają się również z filmami oraz literaturą związaną
z różnymi aspektami uzależnienia.

W kolejnym etapie terapii pacjenci dołączają do grup zadaniowych, w których realizują zadania z Osobistego Planu Terapii, a także nadal uczestniczą w grupach edukacyjnych.

Osobisty Plan Terapii powstaje w czasie spotkań pacjenta z jego terapeutą prowadzącym. Każdy z pacjentów ma przydzielonego swojego terapeutę, który wspiera i monitoruje pacjenta w jego procesie terapii oraz dokonuje ewaluacji jego postępów w drodze do zmiany.

Pacjenci uczestniczą w treningach „konstruktywnego wyrażania złości” , „asertywnego  zachowania abstynenckiego” oraz „relaksacji” dzięki czemu nabierają podstawowych umiejętności niezbędnych do utrzymania abstynencji.

Raz w tygodniu  odbywa się grupa dedykowana kobietom i ich specyficznych trudności związanych z chorobą.

Dwa razy w tygodniu pacjenci mogą uczestniczyć w mitingach AA, które w czasach bez ograniczeń wynikających z pandemii, regularnie odbywają się na oddziale.

W trakcie podstawowego programu terapii pacjenci są motywowani do skorzystania z oferty dalszej terapii jaką oferuje nasz ośrodek.

 • Pogłębiony program terapii uzależnień

Realizowany jest w trybie ambulatoryjnym w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia należącej do WOTUW. Rozplanowany jest na dwa lata i można podzielić go na dwie fazy.

Pierwsza z nich służy wsparciu pacjenta w przełożeniu teorii trzeźwienia na praktykę oraz utrwalaniu konstruktywnych nawyków i schematów zachowania.

Pacjent w poradni korzysta z konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz objęty jest terapią indywidualną. Terapeuta prowadzi nie tylko sesje terapeutyczne ale również monitoruje postępy i potrzeby pacjenta aby zaproponować mu udział w różnego rodzaju grupach terapeutycznych.

Pierwsza grupa, z której może skorzystać pacjent w terapii pogłębionej to grupa „Zapobiegania nawrotom”. Pacjent uczy się samoobserwacji w tym zakresie oraz ma możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami na grupie. W ten sposób utrwala konstruktywne schematy zachowania. Grupa trwa około 3 miesięcy, spotkania odbywają się cyklach tygodniowych. Po tym okresie pacjent przechodzi do drugiej fazy terapii pogłębionej, która ma na celu rozwój dojrzałości emocjonalnej pacjenta rozumianej jako:

 • rozumienie siebie, swoich emocji i zachowania,
 • doświadczenia emocji i przewidywania jak wpłynie na mnie dana sytuacja,
 • przyznawania się do błędów – pokora,
 • uczenie się na błędach, wyciąganie wniosków i poszukiwanie nowych rozwiązań,
 • proszenie o pomoc i wsparcie,
 • wyjście poza własną sferę komfortu (zdolność do zmiany),
 • podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za konsekwencje,
 • bycie uczciwym wobec siebie i innych,
 • ustalanie własnych wartości i przestrzeganie ich,
 • nawiązywanie konstruktywnych relacji społecznych.

W tym celu pacjent poza pogłębioną terapią indywidualną korzysta ze spotkań grup terapeutycznych:

 • „Zapobieganie nawrotom” (12 spotkań w cyklu tygodniowym),
 • „Trening zachowań konstruktywnych” (24 spotkania w cyklu tygodniowym),
 • „Emocje – rozpoznawanie, radzenie sobie”  (24 spotkania w cyklu tygodniowym),
 • „Dalszego zdrowienia” (24 spotkania w cyklu tygodniowym).

Dodatkowo przez okres roku po zakończeniu terapii w programie podstawowym pacjent może korzystać ze spotkań zjazdowych, które odbywają się w cyklach miesięcznych. Ma wówczas możliwość spotkania terapeutów oraz pacjentów z którymi pracował w ośrodku i omówienia swoich doświadczeń w szerszym gronie.

Dwuletni program terapii pogłębionej wspiera pacjenta w podejmowaniu przez niego działań służących trzeźwieniu i podtrzymania zmiany. Uzależnienia nie sposób wyleczyć, można natomiast z osobistym zaangażowaniem osoby uzależnionej pomóc jej tą chorobę powstrzymać. Niezbędnym warunkiem jest motywacja własna, aktywny udział i zaangażowanie pacjenta w proces trzeźwienia.

Rodzina

WOTUW obejmuje swoją ofertą również członków rodzin osób uzależnionych.

W czasie, gdy pacjenci przebywają w ośrodku na podstawowym programie terapii rodziny mogą korzystać ze spotkań z terapeutą lub sesji rodzinnych.

Poradnia zapewnia terapię indywidualną oraz grupową dla osób współuzależnionych oraz terapię indywidualną dla osób z syndromem DDA.

Podsumowanie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Pruszkowie oferuje pacjentom i ich rodzinom kompleksową terapię mającą na celu poradzenie sobie ze zmianą jakiej doświadczają w swoim życiu a także ze skutkami choroby jakie ta wywiera nie tylko na osobie uzależnionej ale na całej rodzinie.

Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda

Specjalista psychoterapii uzależnień
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia  od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie

Skip to content